Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir kaimo bibliotekų darbuotojos 2012 m. rugpjūčio pabaigoje vyko į Lenkijos respubliką. Kelionės maršrutas: Seiniai-Vygriai-Augustavas. Pakeliui aplankėme Lazdijų rajono savivaldybės viešąją biblioteką, susipažinome su Lazdijų miestu. Atvykę į Seinius aplankėme katalikų baziliką, kurioje nemažai savo gyvenimo metų praleido vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas. Apžiūrėjome paminklą A. Baranauskui ir Domininkonų vienuolyno, buvusios kunigų seminarijos pastatą ir jo vidų, kuris dabar restauruojamas. Išvykstame Vygrių link. Privažiuojame Vygrių ežerą. Kadaise tose vietose buvo kunigaikščių Vytauto, Jogailos, Žygimanto Augusto medžioklės dvaras. 1667 m. Vygrių ežero pusiasalį Lenkijos karalius Jonas Kazimieras padovanojo Kamaldulių vienuoliams. Šioje gražioje vietoje ant kalvos ir buvo pastatytas vienuolių kamaldulių (atsiskyrėlių) vienuolynas ir bažnyčia. Aplankėme bažnyčią ir vienuolyną, kuriame buvo apsistojęs popiežius Jonas Paulius II tuomet, kai 1999m. lankėsi Lenkijoje. Šiandieną vienuolyno nameliai nuomojami turistams. Atvykę į Augustavą buvome nustebinti jo gamtos grožio. Tai kurortinis miestelis garsus savo kanalais, kuriais turėjome progą pasiplaukioti laivu. Vėliau susipažinome su miesto centru.
Tekstas Nijolės Šuminienės. Nuotraukos Onos Šyvienės ir Laimutės Maniušienės

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

Xerox_Phaser_3200MFP_20120124154441_1Tauragnų miestelio biblioteka įkurta 1945 m. Iš pradžių ji glaudėsi tauragniškio Jono Mackevičiaus namuose. Tuo metu biblioteka vadinosi klubu-skaitykla. Pirmaisiais metais biblioteka aptarnavo 370 skaitytojų. Per metus išduodavo 6671 egzempliorių spaudinių.

Iki 1957 m. skaitytojų skaičius mažai keitėsi – vis buvo apie 300. Fonde buvo 7507 egzemplioriai leidinių. Vėliau ir fondas, ir skaitytojų skaičius augo.

1959 m. kraštiečio poeto Teofilio Tilvyčio iniciatyva Tauragnuose buvo pastatyti kultūros namai, į kuriuos tais pačiais metais persikėlė ir biblioteka. Tuo metu biblioteka aptarnavo "Tauragnų", "Šeduikių", "Piliakalnio" kolūkių gyventojus. Biblioteka organizuodavo knygų aptarimų vakarus, knygų parodas, bibliografines apžvalgas, teminius, klausimų - atsakymų vakarus, įvairius susitikimus su rašytojais, žymiais žmonėmis.

Nuo 1959 m. kolūkiuose pradėtos kurti kilnojamosios bibliotekėlės, knygų išdavimo taškai. 1961-1962 m. veikė 5 kilnojamosios bibliotekėlės, 1 knygų išdavimo taškas. 1962 m. biblioteka turėjo 603 skaitytojus ir 7915 egz. knygų fondą.

Xerox_Phaser_3200MFP_20120124154959_11963 m. "Piliakalnio" kolūkyje įsteigta biblioteka, todėl Tauragnų bibliotekoje skaitytojų sumažėjo. Tauragnų bibliotekai vadovavo Julija Kulakauskienė. 1967 m. baigtas sudaryti abėcėlinis katalogas, nes knygų fondas jau buvo 9220 egzempliorių.

1970-1975 m. biblioteka kasmet suorganizuodavo 25-30 įvairių renginių. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas vaikams. Jiems buvo skiariama trečdalis renginių. Kartu su kultūros namais buvo rengiami literatūros vakarai. 1974 m. ir 1979 m. bibliotekai suteiktas "puikiai dirbančios bibliotekos" vardas. Biblioteka šį vardą pateisino. Ir toliau kasmet didėjo skaitytojų skaičius – jis artėjo prie 600. Naujomis knygomis pasipildydavo fondas. 1979 m. biblioteka turėjo 9549 knygas. Biblioteka ir kultūros namai buvo kultūrinis apylinkės gyvenimo centras.

Bibliotekos vedėja iki 1982 m. buvo J. Kulakauskienė. Ji apdovanota padėkos, garbės raštais. 1979 m. jai suteiktas puikiai dirbančio kultūros-švietimo darbuotojo vardas.

1994 m. Tauragnų bibliotekoje pradėjo dirbti NIjolė Šuminienė. Biblioteka tęsė darbštaus, kūrybingo židinio tradicijas. 1995 m. biblioteka turėjo 216 skaitytojų. Naujų spaudinių biblioteka gaudavo apie 150 kasmet, bet teko atsisakyti menkaverčių ankstesnių metų spaudinių. Tačiau senasis vertingas fondas išliko: tai lietuvių rašytojų knygos, klasika, programinė mokyklų literatūra. Naujomis knygomis centralizuotai aprūpindavo centrinė Utenos A. ir M. Miškinių biblioteka. Kaimo žmonės mėgo lietuvių rašytojų knygas, istorinius romanus, ėmė domėtis literatūra apie tremtį, meilės romanais, nuotykių, fantastine literatūra.

Ne kiekvienas kaimo žmogus galėjo aplankyti kultūrinį renginį rajono centre. Todėl seniūnijos gyventojai noriai dalyvaudavo bibliotekos ir kultūros namų renginiuose, nes kaimo žmogus vis labiau ėmė vertinti dvasinį išprusimą.

Tauragnų biblioteka kiekvienais metais organizavo daug įvairių ir prasmingų renginių; ruošė temines parodas, skirtas įvairioms šventėms ir rašytojų jubiliejams, dalyvavo seniūnijos dienų renginiuose, surinko nemažai kraštotyrinės medžiagos apie kraštietę prof. Eugeniją Šimkūnaitę ir kitus garsius Tauragnų krašto žmones, rengė knygų aptarimus, vedė literatūrines popietes, vakarus. Įsimintinas vakaras, skirtas pirmosios lietuviškos knygos 450-osioms metinėms. Jis vyko 1996 m. Jame dalyvavo folklorinis ansamblis iš Utenos, vad. L. Griciuvienė. Eiles skaitė mokytojas J. Belopetravičius, G. Tubelienė, Tauragnų mokyklos mokinės. Vyko literatūrinė paroda "Iš lietuviškos knygos istorijos", apie pirmosios lietuviškos knygos reikšmę Lietuvos kultūros istorijai kalbėjo N. Šuminienė. 1996 m. Utenos kultūros namuose vyko Tauragnų dienos. Jų metu veikė bibliotekininkės Nijolės Šuminienės surengta paroda "Gimtinė mano – pasakų šalis", kurioje buvo galima, kaip rašė rajono laikraštyje Lolita Kaminskienė, "iš naujo prisiminti Tauragnų istorijos momentus", pažiūrėti ekspoziciją, skirtą įžymiems Tauragnų krašto žmonėms: publicistui St. Dainiui, dailininkei E. Marčiulionienei, generolui K. Musteikiui, rašytojams Pulgiui Andriušiui, Teofiliui Tilvyčiui, E. Mikulėnaitei, prof E. Šimkūnaitei. 1997 m. gražiai paminėtas rašytojo B. Brazdžionio 90-metis. Šventėje dalyvavo Utenos "Pepės" teatro jaunieji artistai, kurie suvaidino ištrauką iš "Meškiuko Rudnosiuko". Rašytojos Astridos Lindgren 90-mečiui bibliotekininkė Nijolė Šuminienė parašė scenarijų, o režisierius Vygantas Varneckas pastatė spektaklį iš daugelio rašytojos kūrinių. 1996 m. Tauragnų bibliotekos darbuotoja N. Šuminienė tapo geriausia rajono bibliotekininke. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka skyrė N. Šuminienei piniginę premiją ir kelionę į Paryžių.

Dažni bibliotekos lankytojai – Tauragnų E. Šimkūnaitės pagrindinės mokyklos mokiniai. Jie su malonumu padėdavo sutvarkyti knygas. Turėdama tokį gausų pagalbininkų būrį bibliotekininkė įkūrė jaunųjų bibliotekininkų būrelį.

1999 m. biblioteka surengė Salomėjos Nėries 95-jų metinių minėjimą ir literatūrinę parodą "Lakštingala negali nečiulbėti". Literatūrinę kompoziciją atliko Tauragnų E. Šimkūnaitės pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Vijolės Budvytienės.

2000 m. bibliotekos fondą sudarė 9,5 tūkst. egz. spaudinių, iš jų 3 tūkst. skirti vaikams. Per metus skaitytojams išduodama apie 17 tūkst. egz. spaudinių. Biblioteka gavo 22 pavadinimų laikraščių ir žurnalų. 2000 m. darbo rodikliai rodo, kad seniūnijos gyventojai jaučia vis didesnį informacijos poreikį. Bibliotekoje užregistruota 230 skaitytojų. Įvairūs renginiai, parodos vis labiau traukia žmones į biblioteką. Tai ypač akivaizdu buvo minint bibliotekos 55-metį. Renginyje dalyvavo gausus būrys tauragniškių, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė, rajono bibliotekininkės, mero pavaduotojas V. Samuolis, kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Mackevičienė, Tauragnų seniūnas A. Danauskas. Šventės proga už kūrybingą darbą bibliotekininkei N. Šuminienei įteiktas padėkos raštas. Aktyviausi skaitytojai: Vidmantas Mackevičius, Vida Petrovaitė, Grašių ir Lebedevų šeimos, Algirdas Šireika, Povilas Rožė, Algimantas Bartkevičius, Regina Mačienė, Jurga Jackūnaitė, Šarūnas Grabauskas. Jie buvo apdovanoti knygomis.

Gausūs kompleksiniais renginiais buvo 2002 m. Popietėje, skirtoje rašytojo Pulgio Andriušio 95-osioms metinėms dalyvavo rašytojo giminės. Apie rašytojo kūrybą pasakojo literatūrogė dr. Gitana Vanagaitė. Šia proga rež. Vygantas Varneckas pastatė spektaklį "Vabalų vestuvės".

Paminėtas aktoriaus Ferdinando Jakšio 65-metis. Ta proga aktorius kartu su vaikaičiu suvaidino monospektaklį "Vaižgantas".

Tų pačių metų lapkričio mėn. minint poeto, literatūros klasiko Maironio 140 gimimo metines svečiuose dalyvavo solistas Danielius Sadauskas ir Jūratė Landsbergytė. Ištrauką iš poemos "Čičinskas " perskaitė tauragniškis Petras Kazickas.

2002 m. įsimintini tuo, jog biblioteka gavo pirmąjį kompiuterį ir pradėtos teikti skaitytojams nemokamos internetinės paslaugos.

2003 m. pavasarį pradėtas ilgai lauktas remontas: paketė bibliotekos estetinis vaizdas, padidėjo patalpos. Viskas daroma skaitytojų labui. Tų pačių metų rudenį atsinaujinusi biblioteka pristatyta skaitytojams. Šio pristatymo metu veikė paroda "Senieji Tauragnai". Remontas bibliotekos darbo nesutrukdė. Dar iki jo pradžios vyko susitikimas su knygų herojais. Ištraukas iš pasakų suvaidino "Mokiuko" teatro jaunieji artistai rež. V. Varneckas. Poetės Violetos Palčinskaitės 60-mečio popietoje dalyvavo poetas A. Jurkaitis.

2004 m. Tauragnų bibliotekoje padaugėjo skaitytojų, išaugo lankomumas ir spaudinių išdavimas. Bibliotekoje įkurtos 3 kompiuterizuotos vietos su internetiniu ryšiu. Bibliotekoje užregistruoti 245 skaitytojai. Visi jie apsilankė 6000 kartų, išduoti 2072 egz. spaudinių. Per dieną bibliotekoje apsilankydavo 24 skaitytojai. Pusė jų naudojosi interneto paslaugomis. 2004 m. tokių skaitytojų buvo 1500. Bibliotekos organizuojamuose renginiuose dalyvavo 2000 seniūnijos gyventojų. Suorganizuota išvyka į Kauno literatūros muziejų paminėti poeto Teofilio Tilvyčio 100-ųjų gimimo metinių. Advento vakaronės metu pristatyta tauragniškių kūrybos rinktinė "Širdžių gelmėse", kuriai medžiagą surinko bibliotekininkė N. Šuminienė. Nuo 2003 m. buvo leidžiamas seniūnijos laikraštis "Tauragnai", kuriam medžiagą rinko ir redagavo N. Šuminienė.

DSCF16862005 m. biblioteka vėl pakeitė savo įvaizdį. Joje pastatyti puikūs šiuolaikiški baldai, nauja kompiuterinė technika. Biblioteka pasiruošusi suteikti informaciją ne tik seniūnijos gyventojams, bet ir svečiams, kurie Tauragnuose lankosi vasaros metu. Šie metai bibliotekai jubiliejiniai: minimas Tauragnų bibliotekos 60-metis. Šventės metu "Moko" ir "Mokiuko" teatrų artistai suvaidino spektaklį pagal K. Anderseno pasakų motyvus. Bibliotekos jubiliejus sutapo su poeto P. Širvio 85-osiomis gimimo metinėmis. Literatūrinę kompoziciją "Amžinai neramus" pagal poeto eiles, dainas, prisiminimus skaitė aktoriai Č. Stonys, P. Zaremba, S. Sipaitis. Šventėje dalyvavo svečiai iš savivaldybės, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbuotojos, buvusios Tauragnų bibliotekos darbuotojos.

Dar vienas svarbus renginys – tai Hanso Kristiano Anderseno 200-ųjų gimimo metinių baigiamasis paminėjimas Tauragnuose. Pagal pasakų motyvus suvaidintas spektaklis "Hansai – Tu pasakų karalius" rež. V. Varneckas. Popietėje dalyvavo filialų bibliotekininkės su skaitytojais, vyko mokinių darbų paroda. Popietėje, skirtoje bibliotekininko dienai, aktorius Č. Stonys skaitė literatūrinę kompoziciją "Ką Jūs manote apie gyvenimą?"

2005 m. bibliotekos fondą sudarė 6593 egz. spaudinių. Bibliotekoje – 240 skaiotytojų. Nurašoma pasenusi ir neaktuali literatūra. 2005 m. nurašyta 1447 egz. Utenos savivaldybei teikiami projektai. Jų vykdymui gautas 1500 Lt finansavimas.

2006 m. Tauragnų bibliotekoje užregistruoti 254 skaitytojai. Jie apsilankė 5631 kartą. Skaitytojams išduoti 12109 spaudiniai. Per dieną bibliotekoje apsilankė apie 24 skaitytojus. Dauguma jų naudojosi interneto paslaugomis. Bibliotekos organizuojamuose renginiuose dalyvavo 1580 seniūnijos gyventojų ir svečių. Vyko susitikimas su vaikų mėgiamu rašytoju V. Račicku. Minėjome poetės Ramutės Skučaitės 75 gimimo metines. Popietėje dalyvavo fotomenininkė, "Verdenės" klubo narė A. Driskiuvienė. Ji skaitė poetės eiles, grojo fleita ir smuiku. Mėgėjų teatro "Mokas" artistai suvaidino pjesę "Tegul mergytė šypsosi", rež. V. Varneckas. Dar vienas įdomus susitikimas vyko su gydytoja Filomena Taunyte. Iš Utenos r. savivaldybės projektų vykdymui gauta 800 Lt.

2007 m. Tauragnų bibliotekoje sumažėjo spaudinių išdavimas ir lankytojų skaičius, nes mažėjo žmonių kaime, vaikai mokėsi Utenoje, o Tauragnų mokykloje beliko apie 60 mokinių, vasaros metu nebuvo atostogaujančių mokyklos bendrabutyje. Tauragnų bibliotekoje užregistruoti 242 vartotojai. Jie apsilankė 5672 kartus, išduota 10275 egz. spaudinių, gaunama 17 pavadinimų periodinių leidinių. Per dieną bibliotekoje apsilankė apie 23 lankytojus, interneto paslaugomis naudojosi 2500 vartotojų. Bibliotekoje 8 darbo vietos, 3 kompiuterizuotos, 2 iš jų vartotojams. Bibliotekos renginiuose apsilankė 1500 žmonių. Bibliotekininko dienai vyko popietė "Aistra knygai, poezijai, dainai... ir visa tai bibliotekoje". Susirinkusieji tauragniškiai diskutavo apie knygas, skaitė savo kūrybą. Gegužę minėjome ilgamečio Tauragnų kultūros namų režisieriaus V. Varnecko 70-metį, vyko jo kūrybos vakaras.Tais pačiais metais vyko susitikimas su Vyt. V. Landsbergiu. Jis pasakojo apie savo kūrybą, kuriamą filmą, grojo gitara. Rudenį minėjome rašytojo Pulgio Andriušio 100-ąsias gimimo metines. Saulėtą ketvirtadienio popietę rinkosi gaidžiškiai, tauragniškiai, uteniškiai, giminės ir svečiai nulenkti galvą rašytojui Pulgiui Andriušiui. Jubiliejinį rašytojo minėjimą organizavo A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir tauragnų filialo darbuotojos, Tauragnų seniūnijos seniūnas Alvydas Danauskas. Šventėje dalyvavo lietuvių poetė iš Australijos Lidija Šimkutė, kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis, Tauragnų garbės pilietis, m. dr. Romualdas Šimkūnas, dailininkas Klemensas Kupriūnas, rašytojo dukterėčia p. Nijolė Juodkienė. Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas pasidžiaugė, kad tuometiniame Tauragnų valsč. gyveno ir kūrė daug puikių asmenybių: rašytojų, poetų, mokslininkų, meno žmonių, o vienas iš jų - tai rašytojas Pulgis Andriušis. Seniūnui ir Tauragnų kraštiečiui Romualdui Šimkūnui buvo suteikta teisė atidengti atminimo lentą, pritvirtintą prie namo, kuriame gyveno rašytojo tėvai, jis pats leisdavo vasaras, kurdamas eiles ir feljetonus. Atminimo lentos autorius – tauragniškis, šiuo metu gyvenantis Vilniuje, m. dr. Romualdas Šimkūnas. Kruopštumas, šiluma, meilė gimtajam kraštui atsispindėjo ne tik autoriaus sukurtoje ąžuolinėje atminimo lentoje, bet ir žodžiuose kalbant apie rašytoją Pulgį Andriušį.

Iš Gaidžių kaimo susirinkusieji vyko į Tauragnų kultūros centro salę, kurioje toliau tęsėsi šventinis minėjimas. Poetė, viešėjusi Lietuvoje, Lidija Šimkutė džiaugėsi, kad jai gyvenime teko bendrauti su rašytoju Pulgiu Andriušiu ir jo šeima, nes jie abu prieš karą emigravo į užsienį ir vėliau susitiko Australijoje Adelaidės mieste, kuriame į amžino poilsio vietą atgulė rašytojas Pulgis Andriušis. Šiuo metu p. Lidija Šimkutė domisi rašytojo kūryba, skaito paskaitas apie jį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tauragniškiai ir svečiai maloniai išklausė poetės pasakojimą apie įdomų ir vingiuotą rašytojo gyvenimo kelią. Jos pranešimą papildė kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis. Popietę paįvairino Tauragnų mėgėjų teatro „Mokas" artistų suvaidinta ištrauka iš Pulgio Andriušio humoristinio romano „Tipelis", rež. Vygantas Varneckas.

2008 m. Tauragnų bibliotekoje įsteigtas viešasis interneto prieigos taškas. Pagal šį projektą biblioteka aprūpinta naujais kompiuteriais, informacine technika, baldais. Skaitytojams skirti 3 kompiuteriai su greitu internetiniu ryšiu. Bibliotekininkė gavo iš viešosios A. Ir M. Miškinių bibliotekos naują darbui skirtą kompiuterį ir multifunkcinį aparatą. 2008 m. bibliotekoje užregistruoti 235 skaitytojai.

2009 m. Tauragnų bibliotekoje užregistruoti 252 vartotojai. Iš jų 58 vaikai, 29 vyresn. kl. moksleiviai ir studentai. Bibliotekoje 11 darbo vietų, 5 kompiuterizuotos, 4 iš jų – vartotojams. 2008 m. bibliotekoje vyko 19 renginių, 12 iš jų parodos. Sausio mėn parašytas projektas Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai „Metų knygos rinkimai". Gautos knygos vaikams. Vyko popietė, kurios metu knygos buvo pristatytos. Kraštietė Filomena Kitova-Vaicekauskaitė atvykusi iš Šilutės, kur šiuo metu gyvena, pristatė savo knygą „Gyvenimo kelionė". Vyko akcija, skirta rašytojo Pulgio Andriušio kelionės arkliu apie pasaulį 100-čiui. Jos metu sutikome Anykščių Arklio muziejaus darbuotojus su žemaituku, aprodę Tauragnus, išlydėjome į Uteną. Aktorius Algirdas Grašys pristatė savo naująją knygą. Vyko vaikų ekskursijos bibliotekoje, popietėje, skirtoje bibliotekininko dienai , peržiūrėjome ir prisiminėme filmuotą medžiagą iš bibliotekos, seniūnijos ir bendruomenės renginių. Bibliotekoje lankėsi Rožinio autobusėlio akcijos "Nedelsk" atstovai. Jie pakvietė į seminarą, padovanojo bibliotekai grožinės literatūros knygų. Bibliotekos lankytojus sudomino Utenos neformalaus ugdymo mokyklos fotografijų paroda, paroda „ Iš trečiųjų šalių gyvenimo", parodos rašytojų ir kraštiečių, valstybės jubiliejinėms datoms.

2010 m. Tauragnų bibliotekoje užregistruoti 250 vartotojai. Iš jų – 52 vaikai. Suaugusius vartotojus galima suskirstyti grupėmis: 74 – tarnautojai, 18 – darbininkai, 45 – pensininkai, 45 – bedarbiai, 16 – studentų. Visi vartotojai bibliotekoje apsilankė 5312 kartų. Bibliotekoje – 5 kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekos vartotojams.

2010 m. bibliotekoje vyko 15 renginių. Renginiuose apsilankė 785 dalyviai. Vasario mėn. vyko Teatro šventė, skirta Vyganto Varnecko kūrybai ir atsisveikinimui su teatru. Ji rengta kartu su kultūros centru. Bibliotekoje surengta popietė filmuotų renginių peržiūrai ir prisiminimui. Balandžio mėn bibliotekoje darbus eksponavo Klykių kaimo gyventoja Rita Butavičienė. Gegužės mėn. bibliotekoje vyko parodos „Skaitanti Lietuva" pristatymas. Birželio mėn. - mokinių ekskursijos bibliotekoje. Rugsėjo mėn. – Vilniaus raj. bibliotekininkų ekskursija bibliotekoje. Spalio mėn. - Maltos ordino atstovų ekskursija bibliotekoje. Visus metus keičiamos naujų knygų parodos. Dalyvauta enciklopedijos „Graži tu mano" ir projekto Bibliotekos pažangai akcijose. Išklausyti mokymai:

1. Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams, panaudojant bibliotekų materialinę bazę.
2. Klientų aptarnavimas bibliotekoje.
3. Renginių, parodų organizavimas, viešasis kalbėjimas.
4. Darbo su MS Excel 2007 pagrindai, naudojimasis lustinių kortelių skaitytuvu, bendravimo įgūdžių tobulinimas.
5. Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekų darbuotojams.

Lapkričio mėn. bibliotekoje prasidėjo kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuos vedė bibliotekininkė, Nijolė Šuminienė. Pirmuosius mokymus organizavo Kauno technologijos universitetas. Juos išklausė ir pažymėjimus gavo 10 tauragniškių. Sekanti trisdešimties žmonių grupė dalyvavo Utenos kolegijos surengtuose kompiuterinio raštingumo mokymuose.

2011 m. toliau vyko projekto „Bibliotekos pažangai" organizuojamos akcijos, tęsėsi Utenos kolegijos organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai. Kompiuterinio raštingumo mokymus išklausė ir pažymėjimus gavo:

Lina Umarienė, Gražina Grašienė, Laima Danauskienė, Anfiza Vasilkova, Nijolė Peleckienė, Ona Katinienė, Janina Augulytė, Genė Mačiulevičienė, Sofija Tilvytienė, Veronika Gimbutienė, Vitalija Šlepikienė, Angelė Švogžlienė, Gražina Kunickienė, Rasa Eidžiulytė, Daiva Znebienė, Algirdas Ilčiukas, Juozas Rukšėnas, Justina Šuminaitė, Milda Vanagaitė, Valda Žebelienė, Algimantas Bartkevičius, Rimantas Gineitis, Raimondas Atkočiūnas, Stasė Jasminavičienė, Liuba Stunžėnienė, Aldona Kavalčiukienė, Alizas Umbrasas, Ona Šyvienė, Rita Butavičienė, Vilma Valienė, Angelė Valienė, Rima Bobelienė, Lina Paukštienė, Jūratė Šinkūnienė.

Tauragnų biblioteka kartu su bendruomene dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai" organizuotame konkurse „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai", tapo viena iš nugalėtojų. Bibliotekai padovanotas fotoaparatas ir filmavimo kamera. Sukūrėme ir internete patalpinome foto pasakojimą apie Tauragnus ir filmuką apie kraštietę, garsiąją žolininkę, habil. m. dr. Eugeniją Šimkūnaitę. Projekto medžiaga pristatyta ataskaitiniame Tauragnų bendruomenės susirinkime. Vasarą svečiavosi uteniškis poetas Petras Panavas, kuris pristatė savo knygą „Įkvėpimo auka". Kartu su autoriumi dalyvavo leidyklos „Baltos lankos" atstovai, kurie atvežė pardavimui nemažai įvairių knygų. Uteniškė Regina Guntulytė popietėje, skirtoje mokytojo dienai pristatė dvi savo knygas „Pavėlavęs laiškas" ir "Pora vienam vakarui". Kartu su autore popietėje dalyvavo žurnalistė Regina Stundienė. Bibliotekos lankytojai turėjo progą pasigrožėti Saldutiškio bibliotekos darbuotojos Reginos Kirkienės tapytais paveikslais. Džiugu, jog žmonės suprasdami sunkią bibliotekų būklę, dovanoja bibliotekai knygas. Nuoširdus ačiū Ingridai Kairionienei, atsiliepusiai į Lietuvos Respublikos Prezidentės inicijuotą kalėdinę akciją „Padovanok knygą bibliotekai" ir padovanojusiai puikių knygų. Neužmiršta bibliotekos Danutė ir Algimantas Bartkevičiai ir dovanoja knygas. Praėjusią vasarą bibliotekoje apsilankė viešnia iš Vilniaus, dirbanti leidykloje „Baltos lankos" redaktore, Asta Bučienė. Ji padovanojo daug puikių grožinės ir mokslinės literatūros knygų. Visiems geradariams, kompiuterinio raštingumo kursų lankytojams, aktyviems skaitytojams ir tiems, kurie savo gyvenimo neįsivaizduoja be interneto, metų palydų šventėje buvo įsteigtos nominacijos. Metų nominacijomis apdovanoti: Ingrida Kairionienė, Bronislava Sliesoravičienė, Algimantas Bartkevičius, Rimantas Gineitis, Juozas Rukšėnas.

Biblioteka kaime – tai knygų šventovė, informacijos centras, kultūros židinys. Bibliotekoje organizuojami knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, aktoriais, minimos jubiliejinės datos ir dar daug įvairiausių popiečių, vakaronių, ar šiaip pasibuvimų sukviečia tauragniškius, miestelio svečius į šviesią, erdvią ir jaukią Tauragnų miestelio biblioteką. Apsilankykite ir Jūs!

Tekstas ir nuotraukos Nijolės Šuminienės

{backbutton}

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big